VZN

Dátum Názov Typ Veľkosť
09.07.2019 VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach pdf 158.86 kB
05.03.2019 VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhladuje záväzná časť "Zmien a doplnkov č. 1 ÚP obce Vrbovce" pdf 101.29 kB
14.02.2019 VZN č. 1/2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce pdf 935.46 kB
11.12.2018 VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Vrbovce pdf 451.72 kB
28.09.2017 VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách. pdf 1.72 MB
03.05.2016 VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrbovce pdf 4.11 MB
23.02.2016 VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu detí predškolského veku do ZŠ v obci Vrbovce pdf 445.33 kB
14.12.2015 VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pdf 1.57 MB
03.09.2015 VZN č.1/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pdf 490.96 kB
06.11.2014 VZN č. 1/2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pdf 607.63 kB
15.02.2013 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vrbovce pdf 299.03 kB
31.08.2012 VZN č. 4/2012 O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Vrbovce pdf 245.73 kB
20.03.2012 VZN č. 1/2012 O niektorých podmienkach držania psov pdf 129.61 kB
12.09.2011 VZN č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska pdf 338.54 kB
12.09.2011 VZN č. 2/2011 O zásadách hospodárenia s majetkom obce pdf 256.69 kB
15.06.2011 VZN č. 3/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou pdf 101.33 kB
24.03.2011 VZN č. 2/2009 O iných poplatkoch pdf 107.39 kB
24.03.2011 VZN č. 4/2009 O výške nájomného za hrobové miesto na pohrebisku pdf 115.51 kB
24.03.2011 VZN č. 36/2008 Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu Vrbovce pdf 229.99 kB
24.03.2011 VZN č. 36/2008 Príloha k Územnému plánu obce Vrbovce pdf 333.42 kB
24.03.2011 VZN č. 16/2004 O určení školského obvodu pdf 86.54 kB
24.03.2011 VZN č. 7/2001 Stanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva pdf 109.4 kB