Zmluvy

Dátum Názov Typ Veľkosť
08.11.2019 Zmluva o poskytnutí NFP projekt "Vytvorenie bezplatných Wifi zón v obci Vrbovce_obec Vrbovce_Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Bratislava pdf 2.39 MB
07.11.2019 Zmluva o zriadení práva zodp.vecnému bremenu "in rem"_obec Vrbovce_vlastníci bytového domu č. 145 pdf 616.34 kB
24.10.2019 Nájomná zmluva_obec Vrbovce_Inared s.r.o. Bratislava_nebytový priestor v budove č. 166 doc 46.5 kB
17.10.2019 Záložná zmluva č.300/176/2017_ŠFRB Bratislava_IC Holding s.r.o. Trnava_obec Vrbovce_bytový dom pdf 558.43 kB
14.10.2019 Kúpna zmluva_Pavol Valúch_Ján Valúch_Anna Krčová na p.č.2948/39 pdf 103.47 kB
01.10.2019 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie Žiadosti o NFP_obec Vrbovce_Kopaničiarsky región - MAS Myjava pdf 91.27 kB
25.09.2019 Zmluva o výpožičke_Nemocnica s polik.Považská Bystrica_obec Vrbovce pdf 77.46 kB
24.09.2019 Zmluva o výpožičke f. PDAwin, s.r.o. Bratislava pdf 57.89 kB
24.09.2019 Kúpna zmluva Jaroslava Nemečková - obec Vrbovce, p. č. 25656/3 pdf 94.87 kB
23.09.2019 Kupno - predajná zmluva - Obec - Ekovesnice z.s. Javorník pdf 24.73 kB
20.09.2019 Kúpna zmluva_Ing. Karol Račka_Jana Račková_obec Vrbovce_p.č.17569/1 pdf 89.43 kB
20.09.2019 Zmluva o výpožičke_MV SR Bratislava_obec Vrbovce_hasičské auto IVECO pdf 352.02 kB
18.09.2019 Kúpna zmluva_obec Vrbovce_Mgr.Jablonická_Viskupová_Zumríková_Mareček_Podmajrský_Mareček_Zonová_p.č. 1153/1 pdf 111.13 kB
17.09.2019 Kúpna zmluva_p.č.342_obec Vrbovce_Ing. Samuel Súkup pdf 124.52 kB
11.09.2019 Rámcová zmluva na dodávku druhotných surovín: Obec Vrbovce - Zberné suroviny Žilina, a.s. pdf 0 B
28.08.2019 Kúpna zmluva_bytový dom_IC Holding s.r.o. Trnava_obec Vrbovce pdf 650.83 kB
15.08.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB v prospech tretej osoby č. BA/2019/330/47_SVP š.p. Banská Štiavnica_Obec Vrbovce_Zsdis a.s. Bratislava pdf 909.55 kB
19.07.2019 Dodatok č. 2/ DZ SKCZ304021C997-02 k Zmluve o poskytnutí NFP_obec Vrbovce_MPaRV SR Bratislava pdf 940.18 kB
17.07.2019 Zmluva o dielo zhotoviteľa č. 45/2019/08431 na uskutočnenie stavebných prác - Cesty Nitra pdf 4.17 MB
03.07.2019 Zmluva o zriadení vecných bremien_obec Vrbovce_ZsDis a.s. Bratislava pdf 1.31 MB
24.06.2019 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta_obec Vrbovce_ELT management Company Slovakia s.r.o. Bratislava pdf 460.54 kB
10.06.2019 Kúpna zmluva_obec Vrbovce_Ján Sabota_Martin Bakoš - Tri kamene doc 58 kB
31.05.2019 Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 1.49 MB
30.05.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov_obec Vrbovce_Sadloňová Vrbovce doc 61 kB
16.05.2019 Poistná zmluva_obec Vrbovce_Generali Poisťovňa a.s. Bratislava pdf 2.12 MB
02.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 404.79 kB
25.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR_ DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 406.14 kB
27.03.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena_obec Vrbovce_Spoločenstvo vl.bytov v byt.dome č. 145 pdf 1013.57 kB
25.03.2019 Kúpna zmluva: Obec Vrbovce - MY transport, s.r.o., Myjava pdf 133.57 kB
21.03.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov: Obec Vrbovce - Inared, s.r.o., Bratislava pdf 110.61 kB
20.03.2019 Zmluva o spolupráci: Obec Vrbovce - 2-morrow, s.r.o., Kravany, zasielanie informácií občanom pdf 1.44 MB
18.03.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_kompostéry_obec Vrbovce_SAŽP Bratislava pdf 1.33 MB
15.03.2019 Zmluva o dielo_Dodatok k zmluve_obec Vrbovce_QM Slovakia s.r.o. Prievidza pdf 2.32 MB
07.03.2019 Zmluva o nájme a prevádzkovaní KDS_obec Vrbovce_KABELTELSAT s.r.o. Partizánske pdf 2.66 MB
18.02.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201833465_Z_obec Vrbovce_ELKOPLAST Slovakia s.r.o. pdf 806.51 kB
15.02.2019 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne (zmluva zo dňa 30.12.2002) pdf 458.45 kB
13.02.2019 Dodatok č. 2 l Nájomnej zmluve zo dňa 3.11.2014 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Vrbovce a IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava pdf 111.12 kB
13.02.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 22.2.2016 uzavretej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Obcou Vrbovce a IC pdf 120.83 kB
12.02.2019 Kúpna zmluva Obec Vrbovce - Ing. Ján Zethy, p. č. 995/3 pdf 89.7 kB
31.01.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov_obec Vrbovce_3W Slovakia s.r.o. Trenčín pdf 3.62 MB
30.01.2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby_obec Vrbovce_osobnyudaj.sk, s.r.o. pdf 1.24 MB
25.01.2019 Dodatok č. 1/DZ SKCZ304021C997-01 k Zmluve o poskytnutí NFP-obec Vrbovce_MPaRV SR Bratislava pdf 3.46 MB
22.01.2019 dodatok č. 1 k Zmluve o odbere nápojových kartónových obalov_obec Vrbovce_Kuruc-Company s.r.o. Veľké Lovce pdf 624.76 kB
21.01.2019 Dodatok č. 1/ DZ SKCZ304021C997-01 k Zmluve o poskytnutí NFP_obec Vrbovce_MPaRV SR Bratislava pdf 1.72 MB
18.01.2019 Kúpna zmluva_p.č.27490/6_obec Vrbovce_Ján Vitek_Bc.Elena Majdlen pdf 1.34 MB
16.01.2019 Zmluva o dielo na činnosť stavebného dozoru_obec Vrbovce_Ing. Pavol Pálka Senica pdf 195.17 kB
14.01.2019 Kúpna zmluva_p.č.1154/6_zmluva o zriadení práva zodpov.VB_Obec Vrbovce_Zonová Zuzana pdf 1.46 MB
10.01.2019 Kúpna zmluva_p.č. 27488_Ján Valach_obec Vrbovce pdf 1.37 MB
07.01.2019 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu: Obec Vrbovce-NATUR-PACK, a.s.,Bratislava pdf 309.68 kB
04.01.2019 Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu_obec Vrbovce_GBS group, s.r.o. Lučenec pdf 966.45 kB
03.01.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odp.hosp._obec Vrbovce_ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava pdf 271.63 kB
02.01.2019 Licenčná zmluva_obec Vrbovce_TENDERnet s.r.o. Žilina_použitie software pdf 1.41 MB
02.01.2019 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu_obec Vrbovce_NATUR-PACK a.s. Bratislava pdf 597.16 kB
27.12.2018 Zmluva o terminovanom úvere č. 1428/2018/UZ_biodiverzita pdf 2.12 MB
27.12.2018 Zmluva o terminovanom úvere č. 1423/2018/UZ_cyklochodník pdf 2.12 MB
27.12.2018 Zmluva č. 2194/2018/ZZ o zriadení práva na pohľadávky z účtu pdf 205.04 kB
27.12.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2110/2018/D pdf 135.82 kB
27.12.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2083/2018/D pdf 134.87 kB
21.12.2018 Zmluva o odbere nápojových kart.obalov_obec Vrbovce_KURUC-COMPANY s.r.o. Veľké Lovce pdf 2.24 MB
20.12.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti_obec Vrbovce_EKOTEC s.r.o. pdf 842.16 kB
18.12.2018 dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci_obec Vrbovce_Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava pdf 302.88 kB
18.12.2018 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru_Obec Vrbovce_SEISA Europe s.r.o. pdf 913.87 kB
06.12.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP kompostéry_obec Vrbovce_SAŽP Bratislava pdf 3.51 MB
03.12.2018 Zmluva o nájme priestorov_Obec Vrbovce_SC TSK, SÚ Trenčín pdf 1.76 MB
28.11.2018 Zmluva o spracovaní osob.údajov prostr.sprostredkovateľa_obec Vrbovce_MAPA Slovakia Digital s.r.o. pdf 312.77 kB
14.11.2018 Kúpna zmluva_Mgr. Karol Jirka_Obec Vrbovce pdf 1.36 MB
26.10.2018 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu "in rem"_obec Vrbovce_Ing. Ján Moravanský a Mgr. Jana Moravanská pdf 2.7 MB
26.10.2018 Zmluva o nakladaní s KO a DSO_obec Vrbovce_Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. pdf 571.94 kB
17.09.2018 Servisná zmluva_obec Vrbovce_Ivan Kozák K&H Senica pdf 1.61 MB
24.08.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP kompostéry_obec Vrbovce_SAŽP Bratislava pdf 3.84 MB
14.08.2018 Odstúpenie od zmluvy_Obec Vrbovce_KATIS s.r.o. Košice pdf 963.82 kB
13.08.2018 Kúpna zmluva č. Z201833465_Z_obec Vrbovce_ELKOPLAST Slovakia s.r.o. pdf 115.24 kB
03.08.2018 Zmluva o úvere_obec Vrbovce_UniCredit Leasing Slovakia a.s. Bratislava pdf 443.04 kB
02.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie so ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vrbovce pdf 14.47 MB
02.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie so ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vrbovce - Šance pdf 11.6 MB
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému financ.triedeného zberu_Obec Vrbovce_Natur-pack a.s. Bratislava pdf 1.31 MB
26.06.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO_obec Vrbovce_Gruny s.r.o. Bratislava pdf 2.9 MB
21.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného FP_Obec Vrbovce_SAŽP Bratislava pdf 312.4 kB
21.06.2018 Príloha k zmluve o poskytnutí NFP pdf 851.2 kB
21.06.2018 Príloha k zmluve o poskytnutí NFP pdf 123.54 kB
21.06.2018 Príloha k zmluve o poskytnutí NFP pdf 329.46 kB
21.06.2018 Príloha k zmluve o poskytnutí NFP pdf 202.28 kB
21.06.2018 Kúpna zmluva_Zuzana Klvačová_obec Vrbovce_p.č.2546/5 pdf 1.52 MB
13.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov_Obec Vrbovce_Topset Solutions s.r.o. Stupava pdf 7.47 MB
18.05.2018 Zmluva o poskytnutí služieb_Obec Vrbovce_FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. Stará Myjava pdf 1.36 MB
07.05.2018 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb pdf 45.01 kB
03.05.2018 Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu_obec Vrbovce_NATUR-PACK a.s. pdf 9.86 MB
19.04.2018 Zmluva o zriadení vecných bremien : Obec Vrbovce - Západoslovenská distribučná,a.s., Bratislava pdf 2.96 MB
18.04.2018 Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 124.97 kB
18.04.2018 Všeobecné obchodné podmienky pre úvery pdf 324 kB
12.04.2018 Kúpna zmluva_p.č. 27064/3_Obec Vrbovce_MVDr. Derdák Juraj a MVDr. Derdáková Markéta pdf 907.45 kB
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR_ DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 1.96 MB
26.03.2018 Zmluva o nájme_Obec Vrbovce_Orange Slovensko a.s. pdf 4.8 MB
22.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR_ DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 1.96 MB
11.03.2018 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve_Pavol Javorka_obec Vrbovce pdf 491.37 kB
07.03.2018 Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu_Obec Vrbovce_Hermet s.r.o. Senica pdf 1.35 MB
25.01.2018 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Pavol Vojtek_Viera Vojtková pdf 973.56 kB
17.01.2018 Mandátna zmluva_Obec Vrbovce_Pavol Javorka, Šaštín Stráže pdf 1.77 MB
09.01.2018 Zmluva o dielo_Zmeny a doplnky ÚP_Obec Vrbovce_AŽ PROJEKT s.r.o. Bratislava pdf 1.03 MB
02.01.2018 Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej pdf 859.91 kB
02.01.2018 Nájomná zmluva_Obec Vrbovce_Eckert s.r.o. Myjava pdf 893.26 kB
01.12.2017 Zmluva o nájme priestorov_Obec Vrbovce_SC TSK, SÚ Trenčín pdf 1.62 MB
30.11.2017 Darovacia zmluva_Obec Vrbovce_MV SR Bratislava pdf 1.15 MB
15.11.2017 Kúpna zmluva_Obecné služby Vrbovce s.r.o._Obec Vrbovce_stavba č. 490 pdf 2.43 MB
13.11.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve z 3.11.2014_obec Vrbovce_Innovia s.r.o._IC Holding s.r.o. pdf 2.93 MB
13.11.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy z 22.2.2016_obec Vrbovce_Innovia s.r.o._IC Holding s.r.o. pdf 3 MB
09.11.2017 Zmluva o dodávke plynu - SPP pdf 3.83 MB
17.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu_Obec Vrbovce_NATUR-PACK a.s. Bratislava pdf 9.86 MB
17.10.2017 Kúpna zmluva na záhradné kompostéry_Obec Vrbovce_KATIS s.r.o. Košice pdf 112.87 kB
01.10.2017 Dodatok č.j 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 815/2016/UZ pdf 1.4 MB
06.09.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti_MDaV SR_Obec Vrbovce pdf 1.94 MB
23.08.2017 Zmluva o spolupráci a poradenstve_Obec Vrbovce_T-Consult Slovakia, a.s., Banská Bystrica pdf 7.05 MB
23.08.2017 Zmluva o dielo na zhotovenia projektu_obec Vrbovce_Prvá Európska Konzultačná s.r.o. Brezová p.Bradlom pdf 1.87 MB
23.08.2017 Zmluva o dielo na zhotovenia projektu_obec Vrbovce_Prvá Európska Konzultačná s.r.o. Brezová p.Bradlom - MČ Šance pdf 1.87 MB
31.07.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu_obec Vrbovce_Ivan Bzdúšek, Brezová p.Bradlom pdf 1.86 MB
14.07.2017 Darovacia zmluva_SR, Okresný úrad Trenčín_Obec Vrbovce pdf 1.84 MB
07.07.2017 Zmluva o úvere so ŠFRB - bytový dom pdf 6.42 MB
09.06.2017 Kúpna zmluva_p.č. 27350_Anna Rapantová_Obec Vrbovce pdf 840.54 kB
09.06.2017 Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru OZ Bratstvo Čechov a Slovákov Javorina_Obec Vrbovce pdf 396.63 kB
06.06.2017 Kúpna zmluva budova č. 491 a priľahlé pozemky_Obec Vrbovce_MY transport s.r.o., Myjava pdf 2.96 MB
06.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO_ DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 2.01 MB
06.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR_ DPO SR, Bratislava_Obec Vrbovce pdf 1.98 MB
02.06.2017 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy obec Vrbovce_Innovia, s.r.o., Trnava pdf 6.12 MB
02.06.2017 Dodatok k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy_Obec Vrbovce_Innovia, s.r.o., Trnava pdf 757.12 kB
18.05.2017 Zmluva o finančnom vklade_Obec Vrbovce_Kopaničiarsky región MAS Myjava pdf 435.69 kB
11.05.2017 Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy_Obec Vrbovce_NLC Zvolen pdf 1.38 MB
13.04.2017 Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 125.72 kB
29.03.2017 Kúpna zmluva p. Jediný-Janček, p. Sládeček - Obec VRBOVCE pdf 1018.25 kB
01.03.2017 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru_Obec Vrbovce_SEISA Europe s.r.o. pdf 93.11 kB
01.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb_Obec Vrbovce_Slovak Telekom a.s. Bratislava pdf 6.99 MB
09.01.2017 Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne pdf 436.85 kB
16.12.2016 Kúpna zmluva p. Čurík a manž. - Obec Vrbovce pdf 1.65 MB
14.11.2016 Zmluva o spolupráci - hudobná produkcia "Posedenie s dôchodcami" pdf 228.41 kB
07.11.2016 Kúpna zmluva_Auto Glass Recycling s.r.o. Šelpice_Obec Vrbovce pdf 1.03 MB
03.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb_Obec Vrbovce_MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava pdf 2.18 MB
02.11.2016 Notárska zápisnica_Kúpna zmluva_Pavol Jurásek_Obec Vrbovce pdf 1.06 MB
17.10.2016 Zmluva o spolupráci - hudobná produkcia - Vrbovčiansky jarmok pdf 221.92 kB
29.09.2016 Zmluva o termínovanom úvere č. 815/2016/UZ pdf 1.4 MB
29.09.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1183/2016/D pdf 131.5 kB
29.09.2016 Kúpna zmluva Ing. Viliam Kuhn_Helena Kuhnová_Obec Vrbovce pdf 746.15 kB
26.09.2016 Zmluva o zriadení vecných bremien_Obec Vrbovce_Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava pdf 1.13 MB
30.08.2016 Kúpna zmluva Horňá_Viskupová_Obec Vrbovce pdf 488.42 kB
23.08.2016 Nájomná zmluva_Obec Vrbovce_Gabriela Krčová, Myjava pdf 471.79 kB
22.08.2016 Zmluva o kúpe vedľajších živočíšnych produktov - mat.kat. 3/použitých potravinárskych olejov a tukov_Obec Vrbovce_LADISCO s.r.o., Považany pdf 1.39 MB
03.08.2016 Kúpna zmluva_Ing. Pavol Pálka_Marta Sládková_Obec Vrbovce pdf 495.89 kB
03.08.2016 Kúpna zmluva_Ing. Pavol Pálka_Obec Vrbovce pdf 467.01 kB
20.07.2016 Dohoda k Zmluve o zab.systému fin.triedeného dopadu_Obec Vrbovce_Natur-Pack, a.s. Bratislava pdf 489.51 kB
07.07.2016 Licenčná zmluva k šíreniu programov_Obec Vrbovce_CET 21 s.r.o. Praha pdf 2.62 MB
01.07.2016 Rámcová kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Pavel Rybnikár-DEMONT-KOVO nákup a predaj pdf 403.7 kB
01.07.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi_Obec Vrbovce_INSA s.r.o._MACH TRADE s.r.o. pdf 2.45 MB
23.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu_Obec Vrbovce_NATUR-PACK, a.s. pdf 4.56 MB
10.06.2016 Kúpna zmluva_Pláňavský Samuel_Obec Vrbovce pdf 816.39 kB
09.06.2016 Zmluva o dielo Obec Vrbovce_Štefan Rehuš Senica pdf 1.19 MB
06.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného zakladania s odpadmi z obalov_Obec Vrbovce_NATUR-PACK, a.s. pdf 2.86 MB
18.05.2016 Zmluva o spolupráci - hudobná produkcia den matiek, stavanie mája pdf 224.03 kB
03.05.2016 Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2001/UZ pdf 115.44 kB
25.04.2016 Zmluva o dielo Obec Vrbovce_Pavol Michalica, Štefanov_rekonštrukcia vykurovania MŠ pdf 669.21 kB
11.04.2016 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva_Obec Vrbovce_Topset Solutions s.r.o._Stupava pdf 7.47 MB
29.03.2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby_UPSVaR NMnV_Obec Vrbovce pdf 3.02 MB
21.03.2016 Rámcová kúpna zmluva_Obec Vrbovce_General Pastic, a.s. pdf 1.12 MB
18.03.2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy_UPSVaR NMnV_Obec Vrbovce pdf 1.85 MB
29.02.2016 zmluva o finančnom vklade_Obec Vrbovce_Kopaničiarsky región-MAS pdf 219.06 kB
26.02.2016 Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava pdf 1.47 MB
22.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DHZO Vrbovce - Šance pdf 768.15 kB
17.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DHZO Vrbovce pdf 1.09 MB
04.02.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_Obec Vrbovce_NATUR-PACK, a.s. pdf 4.36 MB
26.01.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy_Obec Vrbovce_Martin Horňák_Klára Viskupová pdf 614.2 kB
01.01.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Obec Vrbovce_TextilEco a.s. Bratislava pdf 426.32 kB
22.12.2015 Zmluva o nájme priestorov Obec Vrbovce_SC TSK, SÚ Trenčín pdf 915.46 kB
15.12.2015 Zmluva o spolupráci_obec Vrbovce_Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava pdf 1.03 MB
11.12.2015 Zmluva o nájme časti podperných bodov - Západoslovenská distribučná , a.s. - Obec Vrbovce pdf 1.35 MB
19.11.2015 Kúpna zmluva Chlapečka Milan_Obec Vrbovce pdf 453.06 kB
10.11.2015 Dohoda o menších obecných službách pre obec_Obec Vrbovce_Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf 638.08 kB
09.11.2015 Zmluva o spolupráci - kultúrny program posedenie s dôchodcami pdf 218.33 kB
03.11.2015 Darovacia zmluva Obec Vrbovce_Slovenská republika, zastúpená MV SR pdf 616.38 kB
30.10.2015 Zmluva o dodávke plynu - SPP pdf 1.48 MB
18.10.2015 Zmluva o spolupráci - hudobná produkcia jarmak pdf 219.43 kB
01.10.2015 Zmluva o dielo - zhotovenie Multifunkčného ihriska 36x18 v obci Vrbovce_Obec Vrbovce_EKKL a.s., Kroměříž pdf 3.57 MB
27.08.2015 Dohoda na vykonávanie AČ formou dobrovolníckej služby s UPSVaR Nové Mesto nad Váhom pdf 2.88 MB
28.05.2015 Kúpna zmluva Brešťanský Richard_Obec Vrbovce pdf 380.37 kB
15.04.2015 Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 131.5 kB
10.04.2015 Licenčná zmluva a zmluva o spolupráci Obec Vrbovce_MAC TV s.r.o. pdf 2.63 MB
31.03.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Vrbovce_SAD Trenčín, a.s. pdf 619.74 kB
30.03.2015 Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miezd_obec Vrbovce-UPSVaR Nové Mesto nad Váhom pdf 638.08 kB
18.03.2015 Zmluva o spolupráci Obec Vrbovce_P4U, s.r.o. Bratislava pdf 425.04 kB
13.03.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Obec Vrbovce_Západoslovenská distribučná a.s. pdf 1.22 MB
10.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Obec Vrbovce_BAU cargo, s.r.o. Žilina pdf 388.62 kB
09.03.2015 Kúpna zmluva Obec Vrbovce_Jozefák Martin a Alžbeta pdf 512 kB
26.02.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Obec Vrbovce_Geosense SK s.r.o. pdf 2.74 MB
01.01.2015 Rámcová zmluva Obec Vrbovce_Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave pdf 660.57 kB
16.12.2014 Zmluva o dielo Obec Vrbovce_BAU cargo, s.r.o. pdf 3.57 MB
03.11.2014 Nájomná zmluva_Obec Vrbovce_Innovia s.r.o., Trnava pdf 1.96 MB
16.10.2014 Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného VO na nákup zemného plynu pdf 895.64 kB
16.10.2014 Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného VO na nákup elektrickej energie pdf 932.2 kB
22.09.2014 Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne pdf 436.85 kB
16.09.2014 Kúpna zmluva Obec Vrbovce - rod. Rybnikárová pdf 703.49 kB
22.08.2014 Kúpna zmluva Obec Vrbovce - rod. Peričková pdf 662.24 kB
15.07.2014 Kúpna zmluva Obec Vrbovce-Valúch v. pdf 454.47 kB
22.04.2014 AGRA Martin_Obec Vrbovce_kúpno predajná zmluva pdf 830.04 kB
15.04.2014 Kúpna zmluva Mišíková_Obec Vrbovce pdf 485.98 kB
15.04.2014 Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 100.25 kB
04.04.2014 Nájomná zmluva_Obec Vrbovce_HYKA Metal s.r.o._nájom p.č. 1255/1 pdf 635.54 kB
02.04.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií programov -f Topset pdf 7.47 MB
01.04.2014 Kúpna zmluva - Obec Vrbovce _ Pavel Vavro, Bratislava - autobus Fiat DOCATO 2,8 JTD pdf 415.98 kB
23.01.2014 Kúpna zmluva_Pavol Valúch_Mgr. Vlasta Valúchová_Pavol Klvač_Obec Vrbovce pdf 1.3 MB
23.01.2014 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Filková_Horňáková_Horňák, Kramárová pdf 1.89 MB
16.12.2013 Kúpna zmluva Krčová Gabriela_Obec Vrbovce pdf 987.15 kB
27.11.2013 Zmluva o nájme priestorov Obec Vrbovce_SC TSK, SÚ Trenčín pdf 915.46 kB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 136 pdf 1.28 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 491 pdf 1.27 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 166 pdf 1.63 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 403-vrátnica pdf 1.62 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 42 pdf 1.65 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 149 pdf 1.65 MB
22.10.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu č.p. 403-dielne pdf 1.63 MB
08.07.2013 Zmluva o termínovanom úvere 579/2013_Obec Vrbovce_VÚB a.s. pdf 1.38 MB
08.07.2013 Zmluva o termínovanom úvere 629/2013_Obec Vrbovce_VÚB a.s. pdf 1.47 MB
08.07.2013 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu_Obec Vrbovce_VÚB a.s. pdf 194.94 kB
08.07.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1018/2013/D pdf 140.52 kB
08.07.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 948/2013/D pdf 141.86 kB
08.07.2013 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Božena Eliášová pdf 937.98 kB
02.05.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 131.5 kB
30.04.2013 Kúpna zmluva_KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín_Vrbovce_č. 23/2013 pdf 559.26 kB
30.04.2013 Kúpna zmluva_KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín_Vrbovce_č. 24/2013 pdf 575.01 kB
30.04.2013 Kúpna zmluva_KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín_Vrbovce_č. 25/2013 pdf 556.88 kB
30.04.2013 Kúpna zmluva_KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín_Vrbovce_č. 26/2013 pdf 552.05 kB
30.04.2013 Kúpna zmluva_KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín_Vrbovce_č. 27/2013 pdf 542.77 kB
14.03.2013 Kúpna zmluva Mareček, Maňák, Poláková - Obec Vrbovce pdf 196.88 kB
04.03.2013 Nájomná zmluva Obec Vrbovce-Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrbovce pdf 338.77 kB
18.02.2013 Kúpna zmluva Šulcových_Obec Vrbovce pdf 519.1 kB
18.02.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena Šulcových_Obec Vrbovce pdf 369.55 kB
25.01.2013 Zmluva o aktualizácií programov+dodatok č. 1- f. TOPSET SOLUTIONS,Stupava pdf 1.07 MB
21.12.2012 Kúpna zmluva_Vladimír_Sukupčák_Zuzana_Sukupčáková_Obec Vrbovce pdf 607.46 kB
19.12.2012 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci Projektu č. XX_obec Vrbovce_UPSVaR Nové Mesto nad Váhom pdf 1.85 MB
30.11.2012 Zmluva o nájme priestorov_Obec Vrbovce_ SC TSK, Trenčín pdf 432.18 kB
23.11.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 1.06 MB
03.10.2012 Kúpna zmluva Obec Vrbovce - Bucher s.r.o., Bratislava pdf 2.31 MB
27.09.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby_obec Vrbovce-UPSVaR Nové Mesto nad Váhom pdf 1.81 MB
23.09.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0320001180 zo dňa 26. 11. 2010 pdf 381.95 kB
02.07.2012 Darovacia zmluva_Obec Vrbovce_Mesto Myjava pdf 415.31 kB
02.07.2012 Darovacia zmluva_Obec Vrbovce_SZPB Nové Mesto n.V. pdf 437.3 kB
04.06.2012 Zoznam dod.faktúr_máj 2012 pdf 35.52 kB
17.04.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 346/2011/UZ pdf 1.14 MB
28.03.2012 Kúpna zmluva_Ing. Jaroslav Valúch_Ing. Ľubica Valúchová_Obec Vrbovce pdf 336.96 kB
19.03.2012 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Ján Filúš pdf 872.37 kB
24.02.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze a skládkovaní odpadu Obec Vrbovce_Obec Cerováí pdf 454.22 kB
24.02.2012 Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze a skládkovaní odpadu Obec Vrbovce_Kopaničiarska odpadová spol., s.r.o., Kostolné pdf 499.97 kB
28.12.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve_Obec Vrbovce_HYKA METAL s.r.o. z 30.6.2011 pdf 89.04 kB
16.12.2011 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Mgr. Borisová_480,40 € pdf 86.67 kB
20.10.2011 Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Pavol Maňák pdf 95.75 kB
17.10.2011 Dohoda o poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti_Obec Vrbovce_ NÚP Nové Mesto nad Váhom pdf 3.88 MB
29.07.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov_Obec Vrbovce_Ján Filka pdf 77.3 kB
30.06.2011 Nájomná zmluva_dodatok č. 1, Obec Vrbovce, Ján Zelenák pdf 89.55 kB
21.06.2011 Nájomná zmluva, Obec Vrbovce, Ján Filka pdf 94.12 kB
17.06.2011 Zmluva o pôžičke, Obec Vrbovce, Slovácký běžecký klub Kyjov o.s. pdf 144.83 kB
19.04.2011 Zmluva o kontokorentnom úvere č .346/2011/UZ- VUB pdf 1.42 MB
19.04.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 581/2011/D - VUB pdf 183.18 kB
15.03.2011 Nájomná zmluva, Obec Vrbovce, MUDr. Marta Babincová pdf 95.54 kB
15.03.2011 Nájomná zmluva, Obec Vrbovce, MUDr. Vladimíra Skalická pdf 98.15 kB
15.03.2011 Nájomná zmluva, Obec Vrbovce, MUDr. Pavol Garaj pdf 94.9 kB
05.01.2011 Kúpna zmluva Hrivnák_Bašnárová_Obec Vrbovce pdf 1022.86 kB