Aktuálne projekty

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Názov projektu: Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom

Program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:   2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného

a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ : 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021C997

Vedúci partner projektu: Obec Vrbovce

Cezhraničný partneri: Obec Kuželov, Obec Malá Vrbka

Termín realizácie projektu: 07/2017 – 01/2019

Celkové výdavky projektu: 930 912,96 EUR, z toho príspevok z EÚ: 791 275,99 EUR

Typ aktivít projektu:

Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie modernej cyklotrasy zapadajúce do prihraničnej oblasti Bielych Karpát s množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (národná kultúrna pamiatka Veterný mlyn v Kuželove, národná prírodná rezervácia Čertoryje). Cyklotrasa bude slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice a spojí českú a slovenskú stranu v úseku medzi obcami Kuželov (ČR) a Vrbovce (SR). K rovnakej sieti potom bude patriť aj rekonštruovaný chodník v obci Malá Vrbka (ČR). Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií. Významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v Bielych Karpatoch.

Spôsob a výsledky realizácie aktivít projektu:

Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v spolupráci všetkých projektových partnerov, zodpovednosť za realizáciu projektu a naplnenie očakávaných výsledkov nesie vedúci partner projektu. Projektové aktivity sú previazané z vecného i časového hľadiska a logicky na seba nadväzujú podľa stanoveného harmonogramu aktivít. V prvej fáze realizácie projektu budú dopracované projektové dokumentácie pre realizáciu stavieb. Ďalej budú na základe verejného obstarávania vybraní dodávatelia stavebných prác. Následne budú budované jednotlivé časti cyklotrasy. Nadväzovať bude príprava a zhotovenie prezentačných a propagačných materiálov. V priebehu celej realizácie projektu bude zabezpečená povinná publicita projektu. Ústredným prvkom projektu sú tri významné zaujímavosti regiónu, ktorým všetky úseky cyklochodníkov prechádzajú. Jednou z nich je národná kultúrna pamiatka Veterný mlyn v Kuželove. Je to jeden z mála zachovaných veterných mlynov tzv. Holandského typu. Bol postavený v roku 1842 a viac ako sto rokov slúžil poľnohospodárom z okolia. Veterný mlyn sa nachádza na nezalesnenej časti Bielych Karpát nad obcou Kuželov. U kuželovského veterného mlyna sa stretávajú a spájajú úseky cyklotrás z Vrboviec a z Kuželova. Ďalšou zaujímavosťou je územie zvané Čertoryje, ktoré sú jedny z najcennejších orchideových lúk v strednej Európe. Čertoryjské lúky patria k najprísnejšie chráneným v ČR a sú Národnou prírodnou rezerváciou. Tento komplex lúk, ktorý sa rozkladá medzi rekreačnou oblasťou Lučina, obcov Malá Vrbka a štátnou hranicou so Slovenskom, predstavuje najrozsiahlejšie kvetnaté bielokarpatské lúky s vysokou krajinársku hodnotou a výskytom početných druhov chránených rastlín a živočíchov. K Čertoryjám vedie práve rekonštruovaný úsek cyklotrasy v obci Malá Vrbka. Tretím zaujímavým miestom vo vzťahu k projektu sú "Tri kamene". Tri medzné kamene so starodávnymi nápismi, ktoré sa nachádzajú na hranici so Slovenskou republikou na rozmedzí kuželovského a hrubovrbeckého katastra v sedle pod vrchom Kobyla na historické ceste do Uhorska. Okolo miesta "Tri kamene" vedie vrbovecký úsek cyklotrasy. Práve "Tri kamene" sú miestom, kde bol v roku 2016 položený základný kameň novej tradície. Jedná sa o dvojdňový verejný workshop zameraný na oživenie tradičných hlinených technológií s podtitulom "Spoločné stretnutie občanov Kuželova a slovenských Vrboviec". Táto akcia sa stretla s veľkým ohlasom a zaujala nielen deti, pre ktoré bola organizovaná väčšina sprievodných akcií, ale aj ostatných účastníkov a návštevníkov.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR a ČR

 

                                          

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Názov projektu: Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních území

Program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:   2 Kvalitné životné prostredie

Investiční priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Specifický cíl : 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód projektu: 304021C996

Vedúci partner projektu: Obec Kuželov

Cezhraničný partnery: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Obec Vrbovce

Termín realizácie projektu: 10/2017 – 04/2019

Celkové výdavky projektu: 424 897,- EUR, z toho příspěvek z EÚ: 361 162,45 EUR

Typy aktivít projektu:

Spoločné výskumné aktivity podporujúce zlepšovanie cezhraničnej starostlivosti a ochrany prírodne významných území (vybrané biotopy, druhy).

Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Stručný popis projektu:

Témou projektu je efektívna ochrana biodiverzity prihraničnej oblasti a podpora zachovania biodiverzity prírodne významného územia. V projekte bude vybudovaná krajinotvornú nádrž v Kuželove za účelom zvýšenia retencie územia a súčasne jeho biodiverzity. Nádrž so svojou mokraďovou časťou bude rešpektovať prirodzenú konfiguráciu terénu a bude priaznivá pre koreniace vodné rastliny a mokraďové rastliny, tiež pre obojživelníky, plazy a vtáky. Ďalšou významnou súčasťou projektu sú spoločné výskumné aktivity. Tie budú zamerané na podporu zlepšenia cezhraničnej starostlivosti o prírodne významné územia. Týkať sa budú napr. odtokovo-transportných procesov v krajine, hydrodynamického modelovania prietoku v koryte toku, revitalizácie vodného toku Teplice alebo riešenia ekologickej stability.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v spolupráci všetkých projektových partnerov, zodpovednosť za realizáciu projektu a naplnenie očakávaných výsledkov nesie vedúci partner projektu. Projektové aktivity sú previazané z vecného i časového hľadiska a logicky na seba nadväzujú podľa stanového harmonogramu aktivít. V prvej fáze realizácie projektu bude zostavený pracovný / expertný tím v oblasti starostlivosti o cezhraničné prírodne významné územia. Tento tím bude pozostávať z riešiteľského kolektívu odborníkov a mladých vedeckých pracovníkov. Ďalej všetci partneri projektu vytvoria spoločnú databázu informácií, ktorá bude pozostávať zo spracovania, analýzy a rozboru určených dokumentov a údajov, týkajúcich sa plánov a zásad starostlivosti o prírodné hodnotné územie a charakteristických údajov záujmovej oblasti. Medzi partnermi projektu HCP a PP1 potom budú vytvorené spoločné metodické postupy na posúdenie krajino-ekologickej stability katastrálneho územia obce Vrbovce. Súbežne s vymenovanými aktivitami bude prebiehať vybudovanie krajinotvornej nádrže v Kuželove. Zároveň bude obstarané vybavenie potrebné pre realizáciu spoločných výskumných aktivít, do ktorých budú zapojení všetci partneri projektu. Spoločné výskumné aktivity budú nasledovať.

V ďalšom priebehu realizácie projektu prebehne zber informácií a dát - experimentálnych terénnych meraní a laboratórnych meraní. Na ich základe bude spracovaná štúdia v oblasti posúdení krajino-ekologickej stability katastrálneho územia obce Vrbovce. Tá bude vytvorená na základe analýzy, rozboru a hodnotenia súčasného stavu krajiny s ohľadom na spôsob využitia krajiny a spôsobu manažmentu poľnohospodárskej krajiny, zmeny režimu hydrometeorologických charakteristík, ako aj vplyvu cezhraničného územia v katastri obce Kuželov na zemi a odtokové pomery toku Teplice, nakoľko ide o spoločné povodie.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR a ČR