Aktuality

Dotazník

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina zabezpečuje dotazníkový prieskum k tvorbe Stratégie rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2014 – 2020. Občania a organizácie, ktorým záleží na rozvoji cestovného ruchu a turistiky v našom regióne, vyplňte dotazník a zašlite na e-mailovú adresu peter.nemcek@mail.t-com.sk do 30.4.2015.

Ďakujeme za spoluprácu.

dotazník.doc

 

 

 

Oznámenie

V rámci reorganizácie úradov práce, soc. vecí a rodiny, bolo od 01.03. 2015 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom + na pracovisku Myjava zriadené nové oddelenie služieb občanovi, ktoré vybavuje pre občanov sprostredkovanie zamestnania + žiadosti pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a všetky štátne sociálne dávky:

prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa,  príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky v náhradnej starostlivosti.

Uvedené oddelenie služieb pre občana sídli  na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  Nové Mesto nad Váhom – na ul. Hviezdoslavova 40, (Žltá budova :  prízemie  +  I. poschodie) a na pracovisku Myjava – ÚPSVaR,  ul. M.R. Štefánika 6,  na prízemí.

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu apríl 2015
Upozornenie
                                                                      UPOZORNENIE PRE OBČANOV  !

      Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú  dôsledkom  porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,   ohrozujú  okrem seba  a okolia aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javom  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

-   nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 

-   nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

-   nefajčite v lesoch !

-   na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská !  

-   pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajte sa  voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.                 

 

Zámer na odpredaj obecného majetku - pozemku p. č. 2948/21 vo výmere 945 m2, vedenej ako ostatná plocha

Výzva